Chương trình phát triển

Chương trình phát triển được thiết kế theo hướng chú trọng phát triển nhân cách và tăng cường bồi dưỡng kỹ năng mềm giúp học sinh trang bị năng lực của thế hệ công dân toàn cầu. Học sinh phát triển cùng lúc cả về nhận thức, kiến thức và kỹ năng cần thiết thông qua các chương trình, hoạt động học tập đa dạng do nhà trường tổ chức thường xuyên như: Kỹ năng sống, Phát triển nhân cách, Đào tạo Kỹ năng lãnh đạo và tinh thần phục vụ, Tư vấn tâm lý, Tư vấn hướng nghiệp.